lab 4

[gap height=”10px”]

[row]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”56.25%”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”4″ show_date=”false” image_width=”45″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4269″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

Các dự án nổi bật

Con Đường Sáng – Caritas Việt Nam
Nâng cao chất lượng sống qua việc cung cấp nước sạch cho cộng đồng nghèo
Dự án chống nạn buôn người có tổ chức
Dự án chống nạn nạo phá thai
Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em nghèo tại các khu vực thành phố

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[blog_posts style=”normal” columns__md=”1″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”56.25%”]

[row]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

Hoạt động Caritas Phát Diệm

[blog_posts style=”normal” col_spacing=”xsmall” columns=”2″ columns__md=”1″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”56.25%”]

[blog_posts style=”normal” col_spacing=”xsmall” columns=”2″ columns__md=”1″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”56.25%”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Tin Giáo phận

[blog_posts style=”vertical” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”4″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”56.25%” image_width=”24″]

[/col]

[/row]

Hình ảnh

[row]

[col span__sm=”12″]

[blog_posts style=”none” col_spacing=”xsmall” columns__md=”1″ cat=”349″ posts=”4″ show_date=”false” comments=”false” image_height=”56.25%”]

[blog_posts style=”none” col_spacing=”xsmall” columns__md=”1″ cat=”350″ posts=”4″ show_date=”false” comments=”false” image_height=”56.25%”]

[blog_posts style=”none” col_spacing=”xsmall” columns__md=”1″ cat=”349″ posts=”4″ orderby=”rand” show_date=”false” comments=”false” image_height=”56.25%”]

[/col]

[/row]